Behandeling van een geschil

Niet iedereen kan een verzoek indienen bij deze geschillencommissie. Dit kan alleen als u huurder, medehuurder, ex­-huurder of woningzoekende bent van de aangesloten corporaties. Ook bewonerscommissies en huur­dersorganisaties kunnen van deze regeling gebruik maken. Behandeling van de geschillen is voor de klant gratis.

Als u het niet eens bent met het advies van de regionale geschillencommissie dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om naar de kantonrechter te stappen. Bij een klacht die betrekking heeft op de vaststelling van een voorstel tot verhoging of wijziging van de huurprijs en/of de servicekosten, kunt u een beroep doen op de ‘Huurcommissie’.

Bij de behandeling van een geschil volgt de geschillencommissie de volgende stappen:

  1. De klant meldt het geschil schriftelijk op het daartoe bestemde geschillenformulier. U kunt dit formulier downloaden van deze website en per post naar ons versturen of digitaal invullen en versturen (zie kopje geschillenformulier).  Bij het formulier voegt u relevante (bewijs)stukken (bijvoorbeeld correspondentie).
  2. De geschillencommissie beoordeelt het geschil. In sommige gevallen wordt het geschil niet in behandeling genomen. Hiervoor verwijzen we u naar het reglement dat u kunt vinden op deze website.
  3. De verzoeker en de corporatie ontvangen een uitnodiging voor een vergadering van de commissie. De vergadering vindt binnen vijf weken na indiening van het geschil plaats. De corporatie kan vooraf een verweerschrift indienen, de verzoeker ontvangt hiervan een afschrift. De commissie kan eventueel andere personen uitnodigen van wie zij meent dat zij een bijdrage aan de behandeling van het geschil kunnen leveren.
  4. Tijdens de vergadering worden beide partijen gehoord. Beide partijen kunnen zich hierbij laten bijstaan of iemand machtigen voor hen te spreken.
  5. De commissie neemt een besluit binnen vier weken na de vergadering over het geschil en het uit te brengen advies.
  6. Het bestuur van de woningcorporatie neemt binnen vier weken na het advies een besluit. Indien dit besluit afwijkt van het advies wordt dat gemotiveerd.

Bij de afhandeling van een klacht wordt de volgende procedure gehanteerd:

procedure_2